Kod przedmiotu………

Transkrypt

Kod przedmiotu………
IPBUD-I-2k2-2012BEKBINS
Kod przedmiotu:
C–2
Pozycja planu:
1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
A. Podstawowe dane
Nazwa przedmiotu
Geometria i rysunek techniczny II
Kierunek studiów
Budownictwo
Poziom studiów
I stopnia inżynierskie
Profil studiów
praktyczny
Forma studiów
niestacjonarne
Budownictwo energooszczędne, Konstrukcje budowlane i
inżynierskie
Instytut Politechniczny, Zakład Budownictwa
dr inż. Jarosław Kołodziej
dr inż. Anna Kaczmarek
Geometria i rysunek techniczny semestr I
Specjalność
Jednostka prowadząca kierunek studiów
Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego
stopień lub tytuł naukowy
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Znajomość zasad wykonywania rysunków technicznych
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta podstawowych
umiejętności obsługi programu CAD.
Cele i założenia przedmiotu
B. Semestralny rozkład zajęć według planu studiów
Wykłady
Ćwiczenia
audytoryjne
Ćwiczenia
laboratoryjne
Ćwiczenia
projektowe
Seminaria
Zajęcia
terenowe
(W)
(Ć)
(L)
(P)
(S)
(T)
Semestr
II
Liczba
punktów
ECTS
30
2
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)
Opis efektów kształcenia
Lp.
W1
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
WIEDZA
Zna zasady wykonywania rysunków technicznych oraz K_W02
modelowania
przestrzennego
z
wykorzystaniem
programów CAD.
U1
UMIEJĘTNOŚCI
Umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i K_U13
geodezyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację w
środowisku wybranych programów CAD.
K1
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie K_K03
nowoczesnych procesów i technologii związanych z
modelowaniem komputerowym konstrukcji budowlanych.
3. METODY DYDAKTYCZNE
ćwiczenia laboratoryjne
Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszaru
T1P_W01
T1P_W02
T1P_W07
T1P_U02
T1P_U03
T1P_U05
T1P_U15
T1P_K01
4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
sprawdzian praktyczny ze znajomości posługiwania się programem AutoCAD polegający na wykonaniu
zadanego rysunku
5. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Laboratorium
1. Wprowadzenie do programu AutoCAD.
2. Podstawowe narzędzia rysunkowe: linia, polilinia, okrąg, pierścień,
prostokąt, prosta i półprosta, wielobok, łuk, elipsa, punkt, krzywa splajn,
region, multilinia, kreskowanie.
3. Modyfikacja obiektów: przesuwanie, kopiowanie, obrót, lustrzane
odbicie, wydłużanie, ucinanie, zaokrąglanie, fazowanie, szyk,
skalowanie, dopasowanie, rozbicie, przerwanie, rozciągnięcie, uchwyty,
odsunięcie.
4. Wymiarowanie: style wymiarowania, jednostki, tolerancja, modyfikacja i
skalowanie.
5. Praca na warstwach: tworzenie warstw, parametry warstw.
6. Tekst na rysunku: style tekstu, tworzenie tekstów jednowierszowych,
tworzenie tekstów wielowierszowych, modyfikacja parametrów tekstu.
7. Bloki rysunkowe: tworzenie, zapisywanie, wstawianie, rozbijanie.
8. Podstawy modelowania 3D: obiekty 3D i ich edycja, style wizualne,
widoki 2D i 3D, orbita 3D, wyciąganie, operacje logiczne na bryłach,
obrót 3D, lustro 3D, szyk 3D, dopasowanie 3D.
9. Drukowanie: style wydruków, drukowanie na drukarkach fizycznych i
do pliku.
6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekt
kształcenia
Forma oceny (podano przykładowe)
Egzamin
ustny
Egzamin
pisemny
Kolokwium
Projekt
Sprawozdanie
Sprawdzian
W1
U1
K1
x
x
x
7. LITERATURA
Literatura
podstawowa
1. Pikoń A.: AutoCAD 2010. Pierwsze kroki. Helion, Warszawa 2010.
2. Rogulski M.: AutoCAD dla studentów. Witkom, Warszawa 2011.
Literatura
uzupełniająca
1. Kania L.: Podstawy programu AutoCAD – modelowanie 3D.
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS
Aktywność studenta
Obciążenie studenta –
Liczba godzin
Udział w zajęciach dydaktycznych
30
Przygotowanie do zajęć
5
Studiowanie literatury
10
Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.)
5
Strona 2 z 3
Łączny nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS proponowana przez nauczyciela
Ostateczna liczba punktów ECTS (określa komisja ds. projektowania
programów kształcenia)
50
2
2
9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU
Składowa oceny końcowej:
Ocena z ćwiczeń
Kolokwium zaliczeniowe z wykładu
Procentowy udział
składowej w ocenie
końcowej:
0%
0%
Ocena z laboratoriów
Ocena z egzaminu
100 %
0%
RAZEM
100 %