Nazwa zawodu: ROLNIK Kod zawodu: 613003 Informacje na temat

Komentarze

Transkrypt

Nazwa zawodu: ROLNIK Kod zawodu: 613003 Informacje na temat
Nazwa zawodu: ROLNIK
Kod zawodu: 613003
Informacje na temat planów zatrudnieniowych pracodawców z województwa
kujawsko-pomorskiego.1
Plany pracodawców dotyczące zatrudnień i zwolnień w poszczególnych latach
Tabela 1. Liczba podmiotów deklarujących zatrudnienie pracowników oraz zwolnienie
pracowników w zawodzie rolnik w latach 2010-2013.
Liczba
podmiotów
deklarujących:
Zatrudnienie
Zwolnienie
Bilans
2010 r.
N=2054
1
1
0
Liczba ankietowanych podmiotów
2011 r.
2012 r.
2013 r.
N=2049
N=2031
N=0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ogółem
N=6134
1
1
0
Źródło: Opracowanie własne
Tabela 2. Planowana wielkość zatrudnienia pracowników oraz zwolnienia pracowników
w latach 2010-2013 (liczba osób wskazana w planach pracodawców w zawodzie rolnik).
Liczba osób
ujęta w
deklaracjach:
Zatrudnienia
Zwolnienia
Bilans
2010 r.
2011 r.
1
2
-1
2012 r.
0
0
0
2013 r.
0
0
0
Ogółem
0
0
0
Źródło: Opracowanie własne
Powody planowanego zatrudnienia w 2010 r.:
- tymczasowe zwiększenia zatrudnienia (sezonowe) – 1 osoba
Powody planowanych zwolnień w 2010 r.:
- sezonowy charakter pracy – 2 osoby
Plany zatrudnieniowe pracodawcy nie dotyczyły zatrudnienia subsydiowanego.
1
Źródło danych: badanie ankietowe pracodawców realizowane w latach 2010, 2011, 2012, 2013 przez WUP
w Toruniu w partnerstwie ze wszystkimi PUP województwa.
1
2
-1
DANE OGÓŁEM Z CZTERECH EDYCJI BADANIA – 2010, 2011, 2012,
2013;
N=1 (liczba osób planowanych do zatrudnienia)
Profil pracodawcy:
1. 1 osoba w zawodzie rolnik poszukiwana była w podmiocie dużym.
2. Wolne miejsce pracy pochodziło od pracodawcy z sektora prywatnego.
3. Oferta z sekcji: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Potrzeby pracodawców:
Oczekiwania wobec kandydatów na stanowiska pracy w zawodzie rolnik:
1. Znajomość obsługi programów komputerowych
Pracodawca nie oczekiwał od kandydatów znajomości obsługi komputera.
2. Znajomość języka obcego
Znajomość języka nie była wymagana na oferowanym stanowisku.
3. Ogólne doświadczenie zawodowe
Pracodawca oczekiwał od kandydatów dłuższego niż dwuletnie doświadczenia
zawodowego.
4. Doświadczenie na podobnym stanowisku
Oferowane stanowisko pracy wiązało się z dłuższym niż dwuletnie doświadczeniem w
zawodzie rolnika.
5. Cechy indywidualne
Cechy indywidualne w zawodzie rolnika nie miały dużego znaczenia dla pracodawcy. W
przypadku oferowanego stanowiska wskazał on tylko na dwie cechy spośród wszystkich
możliwych do wyboru, których oczekiwał od kandydatów. Są to: obowiązkowość i
samodzielność.
6. Wiedza specjalistyczna, ukończone dodatkowe specjalistyczne kursy, szkolenia
Kandydaci na stanowisko rolnika nie musieli posiadać żadnych dodatkowych kwalifikacji
zawodowych.
7. Prawo jazdy
Oferowane miejsce pracy wiązało się z wymaganiem posiadania prawa jazdy kategorii T.
8. Inne: Nie wskazywano.

Podobne dokumenty