zadania z tre´sci ˛a

Komentarze

Transkrypt

zadania z tre´sci ˛a
www.zadania.info – N AJWI EKSZY
˛
I NTERNETOWY Z BIÓR Z ADA Ń Z M ATEMATYKI
Z ADANIA Z TRE ŚCI A˛
Z ESTAW ZADA Ń OTWARTYCH NR 51036
WYGENEROWANY AUTOMATYCZNIE W SERWISIE
WWW. ZADANIA . INFO
POZIOM PODSTAWOWY
C ZAS PRACY: 60 MINUT
1
www.zadania.info – N AJWI EKSZY
˛
I NTERNETOWY Z BIÓR Z ADA Ń Z M ATEMATYKI
Z ADANIE 1 (2 PKT )
Różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych wynosi 13. Wyznacz te liczby.
Z ADANIE 2 (2 PKT )
Ojciec i córka maja˛ razem 50 lat. Pi˛eć lat temu ojciec był 9 razy starszy od córki. Ile lat ma
obecnie każde z nich.
2
www.zadania.info – N AJWI EKSZY
˛
I NTERNETOWY Z BIÓR Z ADA Ń Z M ATEMATYKI
Z ADANIE 3 (4 PKT )
Motorówka płyn˛eła z pradem
˛
rzeki od przystani A do przystani B przez 40 minut, a wracała
56 minut. Oblicz pr˛edkość motorówki i pr˛edkość pradu
˛
rzeki, jeżeli przystanie A i B sa˛
odległe o 14 km.
3
www.zadania.info – N AJWI EKSZY
˛
I NTERNETOWY Z BIÓR Z ADA Ń Z M ATEMATYKI
Z ADANIE 4 (4 PKT )
Zosia wrzucała do rzeki kamyki, przy czym w sumie wrzuciła 36 kamyków. Gdyby wrzucała kamyki ze średnia˛ cz˛estościa˛ o 20% wi˛eksza,˛ to czas potrzebny na wrzucenie wszystkich
kamyków skróciłby si˛e o 12 sekund. Oblicz, ile średnio kamyków na sekund˛e wrzucała Zosia do rzeki.
4
www.zadania.info – N AJWI EKSZY
˛
I NTERNETOWY Z BIÓR Z ADA Ń Z M ATEMATYKI
Z ADANIE 5 (4 PKT )
Wysokość prowizji, która˛ klient płaci w pewnym biurze maklerskim przy każdej zawieranej
transakcji kupna lub sprzedaży akcji jest uzależniona od wartości transakcji. Zależność ta
została przedstawiona w tabeli:
Wartość transakcji
Wysokość prowizji
do 500 zł
od 500,01 zł do 3000 zł
od 3000,01 zł do 8000 zł
od 8000,01 zł do 15000 zł
powyżej 15000 zł
15 zł
2% wartości transakcji + 5 zł
1,5% wartości transakcji + 20 zł
1% wartości transakcji + 60 zł
0,7% wartości transakcji + 105 zł
Klient zakupił za pośrednictwem tego biura maklerskiego 530 akcji w cenie 25 zł za jedna˛
akcj˛e. Po roku sprzedał wszystkie kupione akcje po 45 zł za jedna˛ sztuk˛e. Oblicz, ile zarobił
na tych transakcjach po uwzgl˛ednieniu prowizji, które zapłacił.
5
www.zadania.info – N AJWI EKSZY
˛
I NTERNETOWY Z BIÓR Z ADA Ń Z M ATEMATYKI
Z ADANIE 6 (4 PKT )
Suma cyfr liczby trzycyfrowej podzielnej przez 5 jest równa 17. Jeśli zapiszemy cyfry tej
liczby w przeciwnej kolejności, to otrzymamy liczb˛e o 99 wi˛eksza˛ od poczatkowej.
˛
Wyznacz
liczb˛e poczatkow
˛
a.˛
6
www.zadania.info – N AJWI EKSZY
˛
I NTERNETOWY Z BIÓR Z ADA Ń Z M ATEMATYKI
O DPOWIEDZI
DO ARKUSZA NR
51036
1. 7 i 6
2. Ojciec ma 41 lat, córka 9 lat.
3. 3 km/h i 18 km/h
4. 0,5 kamyka/sekund˛e
5. d) Zysk wynosi 10135,55 zł.
6. 485
Odpowiedzi to dla Ciebie za mało?
Na stronie
HTTP :// WWW. ZADANIA . INFO /51036
znajdziesz pełne rozwiazania
˛
wszystkich zadań!
7