zadanie 6 przed.ath - Przychodnia Lekarska WAT

Transkrypt

zadanie 6 przed.ath - Przychodnia Lekarska WAT
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45442100-8
Roboty malarskie
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BIURO PROJEKTÓW
ADRES BIURA
BRANŻA
:
:
:
:
:
:
:
SPORZĄDZIŁ
:
DATA OPRACOWANIA :
PRACE REMONTOWE W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH - ZADANIE 6
01-480 WARSZAWA; ul. Kartezjusza 2
PRZYCHODNIA LEKARSKA WAT SP ZOZ
01-480 WARSZAWA; ul. Kartezjusza 2
budowlana
PIOTR POPIS - Wa-209/01 rzeczoznawca kosztorysowy SKB 354/2010
03.04.2013
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
03.04.2013
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
zadanie 6 przed.ath
DZIAŁY KOSZTORYSU
Lp.
Nazwa działu
1 ZADANIE 6 - POKÓJ 107 PRACE BUDOWLANE
Od
1
-2-
Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29069
Do
6''
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
INWESTOR: PRZYCHONIA LEKARSKA WAT SP ZOZ
KARTERIUSZA 2
01-480 WARSZAWA
Zakres prac budowlanych i etapowanie
Zakres robót obejmuje:
- malowanie ścian i sufitu
Właściciel budynku dysponuje oryginalną dokumentacją projektową.
Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
Planowane roboty nie wpływają w żadnym stopniu na dostępność obiektu i dla osób niepełnosprawnych.
Każda kondygnacja dostępna jest poprzez windy w środkowej części budynku.
Pomieszczenia objęte opracowaniem są dostępne bezpośrednio z korytarza ogólnego przez drzwi bez progów.
Wpływ na środowisko
Projektowane zmiany nie mają znaczącego wpływu na środowisko.
Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Prace dotyczące wnętrz budynku nie wymagają uzgodnień z urzędem
Konserwatora Zabytków.
UWAGA:
Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczają kod danej pozycji przedmiaru i nie stanowią wskazania wymaganej podstawy kalkulacji własnej oferowanych cen robót.
Wykonwcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych.
W cenie oferty należy poza pracami podstawowymi uwzględnić prace towarzyszące tj. montaż rusztowań, wywóz i utylizację odpadów, prace porządkowe, itp.
-3-
Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29069
zadanie 6 przed.ath
PRZEDMIAR
Lp. Kod pozyOpis i wyliczenia
j.m.
cji
1
ZADANIE 6 - POKÓJ 107 PRACE BUDOWLANE
1 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - ściany
m2
d.1 1204-08
11,8*2,94*2+7,97*2,94*2+(0,75+0,57)*2*2,46+(0,3*2)*2,46+(0,72*2)* m2
1,48
2 NNRNKB
d.1 202 113402
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże powierzchnie pionowe
m2
poz.1
m2
3 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynd.1 1204-0201 ków ścian wewnętrznych kolor pastelowy do uzgodnienia
poz.2
m2
4 KNR 4-01
d.1 1204-08
Przygotowanie powierzchni pod malowanie - sufit
m2
11,8*7,92+0,48*2*7,92
m2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże powierzchnie poziome
m2
126,35
m2
5 NNRNKB
d.1 202 113401
m2
6 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynd.1 1204-0101 ków sufitów kolor biały
poz.5
m2
6' KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
d.1 01 0109-09 odległość 30 km
0109-10
2,0
m3
6'' KNR-W 4- Zabezpieczenie podłóg folią
d.1 01 1216-01
12,0*8,0
m2
m3
m2
-4-
Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29069
m2
Poszcz
Razem
126,35
RAZEM
126,35
126,35
RAZEM
126,35
126,35
RAZEM
126,35
101,06
RAZEM
101,06
126,35
RAZEM
126,35
126,35
RAZEM
126,35
2,00
RAZEM
2,00
96,00
RAZEM
96,00

Podobne dokumenty