mieszkanie nr 69

Transkrypt

mieszkanie nr 69
MIESZKANIE NR 69
E
2
3
19,68
20,67
10,24
16,85
12,08
6,47
1,85
4,55
92,39
2,46
0
1m
2m
3m
4m
5m
Wszystkie powierzchnie podano na podstawie projektu wykonawczego w oparciu o par. 11 ust. 2 lit. b) Rozporz dzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg owego zakresu i formy projektu budowlanego.
Ro z mi e sz c z e n i e w y p o sa e n i a n i e s t a n o w i z o b o w i z a n i a u m o w n e g o i s u y d o p r zy k a d o w e j p r e z e n t a c j i g r a f i c z n e j .
2,46

Podobne dokumenty