pobierz

Transkrypt

pobierz
Gdańsk, dnia 19 października 2015 r.
PS-III.9514.28.2015.TB
Protokół kontroli okresowej
ALFA GUARD SECURITY
ul. Mickiewicza 10
83-262 Czarna Woda
REGON: 191432004
Kontrolę, w dniu 28 września 2015 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy Wydziału
Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia PS-III.0030.13.2015
nr 274 z dnia 21 września sierpnia 2015 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia PS-III.0030.13.2015 nr 275
z dnia 21 września 2015 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez
ALFA GUARD SECURITY, zwaną dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych
w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
Jednostką kontrolowaną kieruje właściciel Daniel Jędrzejewski.
W czasie kontroli dokumentację udostępniały i udzielały informacji pani następujące osoby:
 Pan Daniel Jędrzejewski – właściciel,
 Pani Marta Pestka – młodszy specjalista do spraw kadr i płac,
 Pani Angelika Kiedrowska – pracownik biura.
Siedziba i miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy:
ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda.
Podstawowym zakresem działalności gospodarczej
z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa.
jest
działalność
ochroniarska
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą objęto okres od dnia 1 września 2014 r. do 28 września 2015 r.
1
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1. Status prawny Pracodawcy:
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
- Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 1043 prowadzonej przez Wójta Gminy
Kaliska,.
- Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr D/01/2010 z dnia 11 marca 2010 r.
- Koncesji Nr L-0137/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem: [.]* osób ([.]* etatów), w tym niepełnosprawnych […]* osób
([…]* etatów).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[]*osób ([]*etatów) ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, []*osób ([.]* etatów)
ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, […]* osób ([….]* etatów) ma
orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w kontrolowanym okresie tj.
średniomiesięczne od września 2014 r. do sierpnia 2015 r. (załącznik nr 1 do protokołu),
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki
zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców
posiadających status zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe []* losowo wybranych osób
niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie: []* osób mających orzeczony znaczny stopień
niepełnosprawności []* osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, []*
osoby mającej orzeczony lekki stopień niepełnosprawności (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do
protokołu). We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy
o pracę (z treści umowy wynika zakres czynności), aktualne zaświadczenia lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi []*6%, wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi
[]*% (stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia w ww.
miesiącach kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym
kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt
1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
3) obiekt i pomieszczenia w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 10 użytkowane na podstawie
decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
2
w Gdańsku, Oddział w Starogardzie Gdańskim z dnia 18 lutego 2010 r., Nr 03177/Ko13/Ad3/2010, potwierdzającej, że obiekt i pomieszczenia użytkowane przez Pracodawcę, w ramach
statusu zakładu pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i
higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania
stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz
spełniają wymagania dostępności do nich.
4) w celu realizacji świadczeń w zakresie doraźnej, profilaktycznej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz rehabilitacji pracodawca podpisał umowę z
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej [………………………………………….
…………………………………………………………]*(umowa z dnia 23 lutego 2010 r.).
W celu realizacji świadczeń doraźnej opieki medycznej pracodawca zatrudnił pielęgniarkę
na podstawie umowy cywilno-prawnej(prawo wykonywania zawodu […………]*).
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia
obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym
kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi
rehabilitacyjne.
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON),
wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla
pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada
Niepełnosprawnych.
Regulamin
Zakładowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu zapoznano się z ewidencją za okres
objęty kontrolą tj. od 1 września 2014 r. do dnia 15 września 2015 r.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca
wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych –
prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.
4) Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące
spełnienia warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, za kontrolowany okres – II półrocze 2014 r. i I półrocze 2015 r.
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
zaświadczenie o numerze REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie
zatrudnienia, dokumenty ewidencji środków ZFRON, postanowienie, decyzja i protokół kontroli
Państwowej Inspekcji Pracy, umowę o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.
3
W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od
daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co
do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez
organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po
odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymał Pan Daniel Jędrzejewski właściciel ALFA GUARD
SECURITY.
Pracodawca
Właściciel
Daniel Jędrzejewski
/Podpis osoby reprezentującej pracodawcę/
Zespół kontrolny
Inspektor Wojewódzki Tamara Bielesz
Specjalista Bożena Dobrowolska
/Podpisy zespołu kontrolnego/
[……]*wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn.
zm.) przez Tamarę Bielesz w interesie pracodawcy ALFA GUARD SECURITY.
4

Podobne dokumenty