SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1

Komentarze

Transkrypt

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
Pracochłonność
w godzinach
8
9
10
11
12
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Pedagogika ogólna
Humanistyczny
PPWSZ-FA-1-218n-s
PPWSZ-FA-1-217n-n
Filologia, specjalność filologia angielska, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne i niestacjonarne
Rok I, semestr II (specjalność nauczycielska)
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
30 godz . wykładów
30 godz. ćwiczeń
2 godz. - egzamin
30 godz. wykładów
30 godz. ćwiczeń
2 godz. - egzamin
4
Zajęcia z bezpośrednim udziałem
nauczyciela
Wykłady
Ćwiczenia
seminaria
30
Konsultacje
obowiązkowe
-
Praca własna studenta
Egzaminy
Projekty/
opracowania
20
Inne
st. stacjonarne
Suma
st. niestacjon.
Suma
Razem
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Dr Wanda Kulesza
Założenia i cele
przedmiotu
Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycie podstawowej wiedzy
pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji ,
wychowania, nauczania i uczenia się w działaniach edukacyjno – wychowawczych
nauczyciela języka angielskiego w klasach I-III
30
2
62
30
30
Efekty
kształcenia
-
40
-
2
15
25
62
40
102
Dr Wanda Kulesza
Ogólna wiedza społeczna
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
społeczne)
WIEDZA
Posiada podstawową wiedzę pedagogiczną
pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju,
socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się
13
Nauka
własna
20
Ma podstawową wiedzę o metodach i zasadach
wychowania, nauczania, uczenia się
Odniesienie
do efektów
kierunkowych
Odniesienie do efektów
obszarowych
K_W01
H1P_W01
KNO_01
K_W08
H1P_W07
KNSz_W03
KNSz_W04
UMIEJĘTNOŚCI
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę,
doskonalić własny warsztat pracy dydaktyczno K_U02
wychowawczej
Potrafi dobrać i zastosować metody i techniki
nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno –
K_U09
wychowawczej z uczniami klas I - III
H1P_U02
KNSz_U04
H1P_U09
KNSz_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi współdziałać i pracować w grupie,
K_K02
przyjmując w niej różne role
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
K_K04
związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela
Efekt kształcenia
WIEDZA
14
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
H1P_K02
H1P_K04
KNSz_K05
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Wiedza o zjawiskach, metodach, zasadach
wychowania i kształcenia: opracowanie
referatów, kolokwium sprawdzające wiedze
studenta
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi
zastosować techniki i metody nauczania w
pracy nauczyciela: Kolokwium sprawdzające,
samodzielne opracowanie schematu scenariusz
wybranej lekcji języka angielskiego w klasach
I-III
Potrafi współpracować w grupie, prawidłowo
identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu nauczycielskiego
Praca w grupach, opracowywanie projektów
grupowych dotyczących problemów
współczesnej szkoły
Stosowane
metody
dydaktyczne
Wykłady, ćwiczenia, dyskusja panelowa, praca w grupach, metoda projektów, praca
własna studenta, opracowanie referatów
16
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Historyczny kontekst wychowania. Definicje wychowania. Cechy wychowania.
Podstawowe pojęcia pedagogiczne. Pedagogika jako nauka teoretyczna i empiryczna.
Język naukowy pedagogiki, jej struktura i nauki z nią współpracujące. Metody i
techniki badań pedagogicznych. Rys historyczny wychowania i szkoły jako instytucji.
Szkoła tradycyjna (herbartowska) i progresywistyczna (ruch „Nowego Wychowania”)
– założenia i krytyka; wybrane modele i twórcy. Szkoła ustawicznie doskonalona.
Metody, rodzaje i formy wychowania. Metody poznawania uczniów. Praca z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oblicza współczesnej szkoły:
przeciwdziałanie zagrożeniom. Kompetencje nauczyciela i wychowawcy.
Antypedagogika i antyszkoła.
17
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do egzaminu
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i przedstawienia prezentacji z
zakresu pedagogiki ogólnej.
Zaliczenie egzaminu pisemnego.
15
18
Wykaz
literatury
podstawowej
19
Wykaz
literatury
uzupełniającej
M. Łobocki, ABC wychowania, Warszawa 2003
S. Kunowski, Problemy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2001
K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, T.I; Czynności nauczyciela, Warszawa 1992 i
nast.
K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania, T.II; Szkoła, Warszawa 1992 i nast.
Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika, Warszawa 2004
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998
Phillips D.C., Solis J.F., Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdańsk 2003.
T. Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, Warszawa 1995
A. Janowski, Poznawanie uczniów, Warszawa 1985
Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne, Warszawa 1964
Z. Włodarski, Człowiek jako wychowawca i nauczyciel, Warszawa 1992
R. Fisher, Uczymy jak się uczyć, Warszawa 1999
T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki,
Kraków 1993

Podobne dokumenty